Daftar Barang

Tambah
No Barcode Nama Harga Jenis Satuan Stok
1 345v rtrvr 4553 Papan v34 34
2 1234 indomie 1000 Papan 1000 3
3 112 asdsadl 200000 Papan km 12
4 5757 kjkj 0 Papan hkkj 0